ajankohtaista

Ajankohtaiset aiheet sähköpostimarkkinoinnissa

Julkaistu 27.2.2018 / Published 27.2.2018

GDPR tuo ostorekisterikiellon Emaileriin

EU:n uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä tiukentuvien asiakasrekistereiden ylläpitovaatimusten vuoksi, Emaileri-palvelussa ei sallita jatkossa ostorekistereiden käyttöä markkinointiviestinnässä. Jatkossa Emaileri-palvelussa sähköpostiviestintää ja -markkinointia voi tehdä ainoastaan vastaanottajille, jotka ovat antaneet siihen lainsäädännössä määritellyn suostumuksensa ja joiden tietoja käsitellään uuden tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

GDPR:n määrittelemä tietosuojan taso on lähtökohtana kaikelle Emailerin toiminnalle. Tiukempi sääntely edellyttää muutoksia myös sähköpostimarkkinoinnin osalta, jossa muutos tuo samalla myös mahdollisuuden parantaa asiakasrekisterien ja sähköpostimarkkinoinnin laatua.

Lue uusi PALVELUIDEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄ OHJEISTUS

Lisätietoja:
asiakaspalvelu@emaileri.fi
+358 (0)20 780 9220

Due to EU's General Data Protection Regulation (GDPR) and the more stringent requirements for the maintenance of customer files, the use of purchased lists will not be allowed in marketing communications in the Emaileri service. In the future, it is only allowed in the Emaileri service to conduct e-mail and marketing communications to recipients who have given their consent specified in the legislation and whose data are processed in accordance with the new data protection regulation.

The level of data protection defined by GDPR is the basis for all Emaileri's operations. The more stringent regulation requires changes to be made also for e-mail marketing, in which the change at the same time creates the possibility to improve the quality of customer files and e-mail marketing.

Read our new ACCEPTABLE USE POLICY

Additional information:
asiakaspalvelu@emaileri.fi
+358 (0)20 780 9220

Julkaistu 8.11.2017.

Mikä GDPR?

Uusi ensi keväänä voimaan astuva EU:n tietosuoja-asetus, tuttavallisemmin GDPR vaikuttaa vahvasti myynnin ja markkinoinnin toimintoihin. Uusi asetus tuo mukanaan tarkempia velvoitteita yrityksille tietojen käsittelyn ja tietosuojan suhteen sekä lisää oikeuksia omiin tietoihinsa yksityishenkilölle.

Edelleen kuulee kommentteja että ”ei se asetus koske meitä, me myydään b to b asiakkaille.” No, B to B myynnissäkin ostaja on henkilö, jonka tiedot ovat luultavasti yrityksen asiakasrekisterissä tai markkinointikannassa - > uusi asetus koskettaa myös näitä toimijoita. Samoin uudet säädökset tiedot käsittelystä ja tietosuojasta koskevat sekä ruutuvihkoon raapustettuja kontaktilistoja että sähköistä markkinointilistaa tai vaikkapa henkilöstön osoiterekisteriä.

Uusi asetus tuo paljon oikeuksia rekisteröidylle henkilölle. Näitä ovat muun muassa oikeus päästä tarkastelemaan omia tietojaan, tai oikeus tulla unohdetuksi. Emailerilla olemme jo aloittaneet asetuksen tuomiin muutoksin valmistautumisen ja tarkoitus on että pääsemme esittelemään palvelun uudet ominaisuudet asiakkaillemme hyvissä ajoin ennen toukokuuta. Kouluttaudumme myös itse aktiivisesti GDPR-asioissa, jotta voimme palvella asiakkaitamme jatkossakin mahdollisimman hyvin.

Lisätietoja:
asiakaspalvelu@emaileri.fi
+358 (0)20 780 9220

Julkaistu 17.10.2017.

EU:n tietosuoja-asetus ja rekisteröidyn oikeudet

Tiedätkö, millaisia uusia oikeuksia ja valinnanmahdollisuuksia asiakkaillanne, jäsenillänne, potentiaalisilla asiakkaillanne ja henkilöstöllänne on jatkossa omien tietojensa osalta? Elina Koivumäki listaa kirjoituksessaan 13 oikeutta, jotka rekisteröidyillä tulee olemaan keväästä 2018 alkaen.Elina Koivumäki

Elina Koivumäki on tietosuoja-asioihin erikoistunut lakimies, yrittäjä, tietokirjailija, kouluttaja ja juontaja.

EU:n tietosuoja-asetus GDPR astuu velvoittavana voimaan 25.5.2018. Sen jälkeen myös suomalaisten yritysten, järjestöjen ja viranomaisten eli rekisterinpitäjien on tarjottava henkilörekistereissään käsiteltäville rekisteröidyille entistä runsaammin päätäntävaltaa omiin tietoihinsa.

Tietosuojalainsäädännön tavoitteena on lisätä yleistä tietoisuutta henkilötietojen käsittelystä ja antaa rekisteröidyille aiempaa enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa omien tietojensa prosessointiin. Loppukeväästä 2018 alkaen rekisterinpitäjien on huolehdittava, että rekisteröidyillä on käytössään seuraavassa listatut oikeudet.

Onko teidän organisaatiossanne jo työn alla prosessit seuraavien oikeuksien toteuttamiseksi?

1. Oikeus saada informaatiota henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus toimittaa rekisteröidyille tietoja henkilötietojen käsittelystä. Asetuksen 13. artiklassa säädetään 12:sta eri toimitettavasta tietotyypistä, kun henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, eli kun henkilö esimerkiksi itse ryhtyy yrityksen asiakkaaksi.

2. Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä artiklan sisältämän 8-kohtaisen luettelon lisätiedot.

3. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys.

4. Oikeus tietojen poistamiseen eli oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen, että jokin artiklassa luetelluista kuudesta perusteesta täyttyy.

Poistamisoikeutta ei kuitenkaan sovelleta, jos käsittely on tarpeen mm. yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista varten.

5. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi asetuksessa luetellusta neljästä perusteesta, kuten jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden.

Jos käsittelyä on rajoitettu, näitä henkilötietoja saa, säilyttämistä lukuun ottamatta, käsitellä ainoastaan mm. rekisteröidyn suostumuksella taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tahi toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi.

6. Oikeus saada rekisterinpitäjä ilmoittamaan oikaisusta, poistosta ja käsittelyn rajoittamisesta tietojen vastaanottajille

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava kaikenlaisista henkilötietojen oikaisuista, poistoista tai käsittelyn rajoituksista jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle näistä vastaanottajista, jos rekisteröity sitä pyytää.

7. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Kun rekisteröity käyttää oikeuttaan siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, hänellä on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.

8. Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu tiettyihin 6 artiklan alakohtiin, kuten profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

9. Oikeus olla joutumatta automatisoitujen päätösten kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi. Olennaista on, tuottaako rekisterinpitäjä omassa toiminnassaan sellaisia automatisoituja päätöksiä, joilla olisi edellä kuvattuja vaikutuksia rekisteröidylle.

Edellä olevaa ei sovelleta, jos päätös on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

10. Oikeus saada tieto rekisterinpitäjään kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta

Kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille, rekisterinpitäjän on ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä.

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

12. Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin rekisterinpitäjää vastaan

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, jos hän katsoo, että hänen tähän asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu sen takia, ettei hänen henkilötietojensa käsittelyssä ole noudatettu tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta käytettävissä olevien hallinnollisten muutoksenhakukeinojen tai muiden kuin oikeudellisten oikeussuojakeinojen käyttöä, mukaan lukien oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

13. Oikeus saada korvaus aiheutuneista vahingoista

Jos henkilölle aiheutuu tämän asetuksen rikkomisesta aineellista tai aineetonta vahinkoa, hänellä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tai henkilötietojen käsittelijältä korvaus aiheutuneesta vahingosta.

Suomenkielinen kooste tietosuoja-asetuksesta löytyy osoitteesta https://www.privacy-regulation.eu/fi/index.htm.

Rekisteröidyn uudistuviin oikeuksiin pureudutaan syvemmin marraskuussa järjestämäni tietosuojaseminaarisarjan toisessa osassa. Seminaarin kumppanina toimii Suomen Asiakastieto. Lisätiedot ja liput: https://tietosuojaseminaari.fi

Elina Koivumäki

Kirjoittaja on tietosuoja-asioihin erikoistunut lakimies, yrittäjä, tietokirjailija, kouluttaja ja juontaja.

Lexperience Oy

Julkaistu 29.9.2017.

Emaileri osaksi Asiakastieto Groupia

Asiakastieto Group Oyj ostaa sähköisen viestinnän ja markkinoinnin palveluita tuottavasta Websonic Oy:stä jakautumisella muodostuvan Emaileri Oy:n koko osakekannan. Sopimus allekirjoitettiin 28.9.2017 ja kauppa astuu voimaan 1.10.2017.

"Emaileri on kasvanut merkittäväksi kotimaiseksi sähköisen viestinnän ja markkinoinnin palvelutoimittajaksi. Asiakastiedon kattavat tietokannat ja muut resurssit yhdistettynä meidän osaamiseemme antavat meille mahdollisuuden rakentaa tulevaisuudessa entistä parempia palvelukokonaisuuksia niin myynnin, viestinnän kuin markkinoinninkin tarpeisiin", toteaa Emaileri Oy:n toimitusjohtaja Toni Jalonen.

Uuden Emaileri Oy:n toiminta jatkuu omana yhtiönään. Vahva, tunnettu brändi vahvistaa näin asemaansa olla myös tulevaisuudessa merkittävä sähköpostikanavan tarjoaja.

Toni Jalosen laajaa osaamista ja ymmärrystä tullaan hyödyntämään jatkossa asiakkaiden tarpeisiin kehitettyjen markkinointipalveluiden markkinoille tuonnissa sekä myös Asiakastiedon muussa palvelukehitystyössä.

Asiakastieto Groupin toimitusjohtaja Jukka Ruuska: "Erinomaisten tietokantojen ja analytiikkaosaamisen pohjalta Asiakastieto panostaa myös myynnin ja markkinoinnin palveluihin. Emaileri vahvistaa tätä kasvavaa tuotealuetta ja mahdollistaa kasvua jatkossakin. Emailerin ja sen henkilöstön osaaminen sekä ketterän yrittäjämäinen asenne auttavat meitä jatkossa rakentamaan pohjan entistä vahvemmalle myynnin ja markkinoinnin palvelukehitykselle."

"Pystymme kaupan myötä tarjoamaan sekä Emailerin että Asiakastiedon asiakkaille koko palveluputken, joka kattaa niin markkinointidatan, kampanjoiden toteutuksen kuin tietosuojavaateetkin", kiteyttää Jalonen.

Lisätietoja:

Asiakastieto Group Oyj
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
puh. +358 10 270 7111

Esa Kumpu
johtaja, Asiakkuudenhallinta
puh +358 400 331 141

Asiakastieto Group on yksi Suomen johtavista yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Konsernilla oli vuoden 2016 lopussa noin 19 000 asiakasta, joista sopimusasiakkaita oli 11 000. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Vuonna 2016 konsernin liikevaihto oli 49,2 miljoonaa euroa ja työntekijöitä vuoden 2016 lopussa oli 170. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi